fika.pl
rls.pl
obn.olsztyn.pl/index1.php?id=towarzystwo/towarzystwo

Foum Dialogu Publicznego, wraz z Fundacj? im. Ró?y Luksemburg oraz Instytutem Politologii Uniwersytetu Gda?skiego, ma przyjemno?? zaprosi? do udzia?u w konferencji popularno-naukowej "Wspó?czesne wyzwania polityki migracyjnej Polski i Unii Europejskiej".

Kwestia polityki migracyjnej Pa?stwa Polskiego wydaje si? by? jednym z kluczowych oraz równocze?nie kontrowersyjnych i problematycznych tematów w odniesieniu do przysz?o?ci Polski oraz Unii Europejskiej. Konferencja ma na celu wskazanie niektórych istotnych wyzwa? stoj?cych przed pa?stwem polskim oraz ca?? wspólnot? europejsk?, wobec wspó?czesnych procesów migracyjnych, w kontek?cie takich zagadnie? jak edukacja, wykluczenie spo?eczne, sytuacja rodzin oraz prawa kobiet i uchod?ców.

Konferencja odb?dzie si? 9 kwietnia 2013 r., w godzinach 9.00-14.00 na Wydziale Nauk Spo?ecznych UG, ul. Ba?y?skiego 4, Aula 208.

PROGRAM KONFERENCJI